Barnens bästa bibel i skolan

”Du ska nu få höra en berättelse som berättats i många tusen år. Den handlar om mod, om vänskap och om svek. Det är en berättelse om människor som du och jag. Den är spännande, ibland är den otäck och många gånger fantastisk.” 

Så börjar Barnens Bästa Bibel.

Bibeln är ett bibliotek som rymmer många av vår kulturs episka berättelser. Men berättelserna är inte alltid så enkla att förklara. De handlar ofta om svåra och stora känslor, som svek, hat och rädsla, men också om kärlek, vänskap och mod.

På denna sida hittar du lärarstöd till flera teman utifrån några av de mest kända berättelserna.

Om lärarstödet

Till varje berättelse finns ett stödmaterial som utgår från en modell med fyra delar. Vår tanke är att det ska underlätta ditt arbete när du tar dig an berättelserna.

KÄNNA – I det första steget tänker vi oss att eleverna får ta till sig innehållet och bli nyfikna på att veta mer.

VETA – I den andra delen vill vi att de ska lära sig relevanta kunskaper kopplat till berättelsen.

TÄNKA – I det tredje vill vi att eleverna får möjlighet att fundera vidare kring det de läst och lärt sig.

GÖRA – I det fjärde skedet tänker vi oss att eleverna får skapa någonting, baserat på det de känt, lärt och tänkt.

Du väljer givetvis själv om du vill använda materialet i sin helhet eller plocka vissa delar som passar in i din planering. Då julen engagerar och är ett tema som ofta används som underlag för undervisning finns här ett digrare stödmaterial än till övriga berättelser.

Till läraren

Det finns också en del som riktar sig direkt till dig som lärare och ger dig en bakgrund till berättelsen och möjlighet till fördjupning.

Bibelns berättelser har en given plats i skolan. Redan i det inledande avsnittet i LGR22 med rubrik Skolans värdegrund och uppdrag beskrivs centrala värden som skolan ska gestalta och förmedla.  Människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde och solidaritet mellan människor är bara några av dem, värden som ingår i vårt samhälles och vår gemenskaps värdegrund.  Bibelns berättelser och uttolkningen av dem har spelat en central roll i utformandet av denna värdegrund.

Ur läroplanens övergripande syftesbeskrivning för religionskunskap hittar vi flera konkreta delar där vi tänker att Barnens Bästa Bibel skulle kunna bidra med bra impulser in i arbetet:

  • Utveckla kunskaper om religioner och andra livsåskådningar och analysera desamma
  • Kritiskt granska källor med koppling till religioner och andra livsåskådningar
  • Att reflektera över livsfrågor, identitet och etiska förhållningssätt
  • Att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar

På samma sätt hittar vi flera inslag i läroplanens beskrivning av de samhällsorienterade ämnenas centrala innehåll och kunskapskrav i årskurs 1–3 där vi tänker att Barnens Bästa Bibel skulle kunna bidra:

  • Resonemang kring normer och regler i vardagen
  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt
  • Religioner i närområdet
  • Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom
  • Några berättelser ur Bibeln
  • Några psalmer